Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus Gümnaasium Vastuvõtt gümnaasiumisse VHK GÜMNAASIUMI ÕPPEPROGRAMMIDE KOMBINATSIOONID JA VASTUVÕTU KRITEERIUMID

VHK GÜMNAASIUMI ÕPPEPROGRAMMIDE KOMBINATSIOONID JA VASTUVÕTU KRITEERIUMID

Kuna Vanalinna Hariduskolleegium on orienteeritud noortele, kes soovivad välja arendada oma eripära, siis on õpe siin korraldatud huvi- ja üldharidust ühendavates kooslustes, mis on välja töötatud Vanalinna Hariduskolleegiumi ja Miikaeli Ühenduse koostöös. See tähendab, et iga õpilane õpib VHK Gümnaasiumis kui üldhariduskoolis ja valitud huvialakoolis järgides programmilist õpet. Huvialakooli õpe on tasuline.

2011/2012 õa hakkas VHK Gümnaasiumis rakenduma uus õppekava. Kõik gümnastid õpivad riiklikus õppekavas ettenähtud aineid vastavalt etteantud mahule (https://www.riigiteataja.ee/akt/114012011002). Sellele lisanduvad meie kooli orienteeritusest kultuuripärandile ja kristlikule traditsioonile tulenevad kursused, mis on õpilasele kohustuslikud: ladina keel, laulmine, filosoofia, loogika, täiendavad inglise keele kursused, sotsiaaleetika, voorused, uurimise alused jt. 

Meie gümnaasiumis on 3 õppesuunda. Ka õppesuunakursuste ülesehitus tuleneb kooli orientatsioonist kultuuripärandile ja kristlikule traditsioonile.

1.   REAAL-ÕPPESUUND
Suunaained/kursused: täiendavad kursused keemias ja füüsikas, joonestamine, loodusteaduste ajalugu
Koostöös MTÜ Miikaeli Ühenduse Täppisteaduste kooliga erialakursused: keskkonnaökoloogia, programmeerimine, keemia ja füüsika laborid jt.

2.   SOTSIAAL-ÕPPESUUND
Suunaained/kursused: kursused kirjanduse ja ühiskonna seostest, ajaloost, sotsioogiast, psühholoogiast.
Koostöös MTÜ Miikaeli Ühenduse Keeltekeskusega erialakursused: prantsuse keel, prantsuse kultuur ja kirjandus, giidikursus jt.

3.   KUNSTI-ÕPPESUUND
Suunaained/kursused: kursused kunstiteose analüüsist, kultuurikorraldusest, ikonograafiast.
Suunaõppele lisandub üks järgmistest huviõppeprogrammidest:
Koostöös VHK Muusikakooliga: muusikateooria, harmoonia, muusikalugu jt. erialakursused
Koostöös VHK Teatrikooliga: näitlejameisterlikkus, lavakõne, lavaline liikumine jt.

Koostöös VHK Kunstikooliga: maalimine, joonisamine, kompositsioon jt. eriaalkursused

Lisaks suunaainetele ja huvialakooli kursustele peavad gümnasistid ise kolme aasta jooksul valima täiendavalt umbes 12 valikkursust: näiteks teatriajalugu, kinoajalugu, muinsuskaitse, kammerkoor, karjääriplaneerimine, õigusteaduse alused, politoloogia jt.


VASTUVÕTUKRITEERIUMID

VHK Gümnaasiumisse ja VHK ning Miikaeli Ühenduse huvikoolidesse võetakse vastu VHK Põhikooli õpilased, kes on lõpetanud IX klassi tingimusel, et

  • VHK Gümnaasiumis on võimalused nende eripära väljaarendamiseks ja neile soodsate arenguvõimaluste loomiseks;
  • õpilasele ja tema perekonna väärtushoiakutele on VHK põhikirjaline orientatsioon kristlikule väärtussüsteemile sobiv ja toetav;
  • õpilasel on kujunenud piisav sisemine distsipliin, et olla valmis õppima, suhtlema ja nõudmisi arvestama avatud, valikuid võimaldavas ja isereguleeruvas keskkonnas.

Teiste koolide (eeskätt Tallinna) IX klasside lõpetajaid VHK õpilaste poolt täitmata kohtadele lähtudes eelpool nimetatud tingimustest/kriteeriumitest.

Vastuvõtul püütakse luua võrdsed võimaluse erinevatele soopooltele lähtuvalt nende eripärast.

Tegevused dokumentidega