Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus Gümnaasium Vastuvõtt gümnaasiumisse Vanalinna Hariduskolleegiumi Gümnaasiumi vastuvõtu kord

Vanalinna Hariduskolleegiumi Gümnaasiumi vastuvõtu kord

Kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja 30.01.2012 käskkirjaga nr 1-2/33

 

VANALINNA HARIDUSKOLLEEGIUMI GÜMNAASIUMI VASTUVÕTU KORD

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Vanalinna Hariduskolleegiumi (edaspidi VHK) gümnaasiumi võetakse põhikooli lõpetanud õpilased.

1.2. Vanalinna Hariduskolleegium tutvustab laste vanematele kirjalike materjalide vahendusel VHK kasvatuskontseptsiooni ja õppimisvõimalusi, et:

1.2.1 vanemad saaksid realiseerida oma õigust otsustada lapse hariduse üle;

1.2.2. perekonnal ja noortel endil oleks tagatud õigus jääda truuks oma veendumustele

hariduse omandamisel.

1.1. Vastuvõtul luuakse võrdsed võimalused erinevatele soopooltele lähtuvalt nende eripärast.

1.2. VHK koostööpartneriks laste ja noorte arengukeskkonna kujundamisel on MTÜ Miikaeli Ühendus.

1.3. Hindamaks VHK võimalusi luua õpilaskandidaadile tema eripära (nii eeldusi kui arenguraskusi) arvestavat ja toetavat arengukeskkonda, viiakse õpilaskandidaadiga läbi praktilistest töödest ja vestlusest koosnev tutvusuuring.

1.4. Tutvusuuring viiakse läbi kahes etapis:

1.4.1. Esimeses etapis selgitatakse praktiliste tööde kaudu välja ainevaldkonna pädevus.

1.4.2. Teises etapis selgitatakse vestluste põhjal välja üldpädevused (väärtus-, enesemääratlus-, sotsiaal-, suhtlus-, ettevõtlikus- ja õpipädevus)

1.4.3. Esimese ja teise etapi osas peetakse eraldi arvestust.

1.5. Vestluste ja praktiliste tööde läbiviimiseks moodustab kooli direktor käskkirjaga

vastuvõtukomisjoni.

1.6. Vestluste ja praktiliste tööde ajagraafik avalikustatakse kooli koduleheküljel jooksva õppeaasta 1. veebruaril.

1.7. Kandideerivate õpilaste tööd säilitatakse kuni uue õppeaasta alguseni.

1.8. Vanalinna Hariduskolleegiumi Gümnaasiumis komplekteeritakse kolm õppesuunda:

1.8.1. sotsiaalsuund

1.8.2. reaalsuund

1.8.3. kunst (muusika-, teatri- ja kunstiõpe)

1.8.4. erivajadusega õpilaste õpe individualiseeritakse

1.9. VHK Gümnaasiumi vastuvõtmise eeldus on põhiharidus või sellele vastav välisriigis omandatud haridus. Kõigil on võrdne õigus konkureerida gümnaasiumi astumiseks. Gümnaasiumi vastuvõtmisel võib hinnata isiku teadmisi ja oskusi, kuid vastuvõtutingimused peavad põhinema objektiivsetel ja eelnevalt avalikustatud kriteeriumidel.

1.9.1. Õpilased kantakse gümnaasiumi nimekirja põhikooli lõputunnistuse ja avalduse alusel.

2. VASTUVÕTU KORRALDUS

2.1. Õppeaasta alguses korraldatakse IX klassi õpilastele gümnaasiumi õpet ja valikuid tutvustav kogunemine.

2.2. Tutvusuuring IX klassi õpilaste ja nende vanematega toimub koos eksperthinnangute tagasisidevestlustega pärast I õppeveerandit.

2.3. Veebruaris või märtsi alguses korraldatakse põhikoolide IX klasside õpilastele infotund, et tutvustada gümnaasiumi meelsust, kodukorda, õpet ja valikuid.

2.4. VHK Gümnaasiumisse astuda soovijad registreeruvad tutvusuuringule, täites kodulehekülje kaudu avalduse alates 1. veebruarist.

2.5. Õpilased sooritavad tutvusuuringu praktilised tööd emakeeles, reaalainetes ja inglise keeles (vt. Lisa 1).

2.5.1. Praktilised tööd ja vestlused viiakse läbi kahes osas: esimeses osas VHK IX klassi õpilastele ja teises osas teiste koolide õpilastele. Mõlema osa praktilised tööd on võrdse raskusastmega.

2.5.2. Põhikooli juhtkonnal on õigus teha ettepanek Consiliumile üksikute õpilaste vabastamiseks praktilistest töödest.

2.6. Praktiliste tööde hindamisel määratakse nullkriteeriumid ning erialakriteeriumid kindlaks pärast nende sooritamist, arvestades taset tervikuna ning varasemate aastate tulemuste statistikat.

2.7. Õpilane peab:

2.7.1. sotsiaalsuunal õppima asumiseks ületama inglise keele praktilise töö erialakriteeriumi;

2.7.2. reaalsuunal õppima asumiseks ületama reaalainete praktilise töö erialakriteeriumi;

2.7.3. kunstisuunal õppima asumiseks sooritama edukalt teatri-, muusika või kunstikooli sisseastumiskatsed.

2.8. Õpilased, kes ületavad praktiliste tööde kõikides valdkondades nullkriteeriumi ja näitavad valmisolekut õppida valitud erialavaldkonnas süvendatult, kutsutakse vestlusele. Vestlusele kutsutakse ka õpilased, kes saavutasid silmapaistvaid tulemusi õppesuuna või eriala lõikes, kuid ühes praktilises töös ei ületanud nullkriteeriumi. Kirjalike materjalide vahendusel ja vestluse käigus:

2.8.1. hinnatakse kandidaatide üldpädevusi;

2.8.2 selgitatakse õpilaskandidaatidele kooli eripära, et õpilane saaks hinnata kooli vastavust oma ootustele;

2.8.2. hinnatakse, kuivõrd sobilik on gümnaasiumisse astuda soovijale kooli kodukord;

2.8.3. hinnatakse õpilase sotsiaalset küpsust ja valmisolekut toime tulla teadlikke valikuid eeldavas huvi- ja põhiharidust integreerivas kursustesüsteemis;

2.8.4. hinnatakse õpilase huvi valitud õppesuuna vastu.

2.8.5. vestluskomisjoni liikmed annavad gümnaasiumisse astuda soovija kohta kollegiaalse hinnangu 100 palli skaalas.

2.9. Tulemused võetakse kokku järgmiselt:

2.9.1. eesti keele, matemaatika ja inglise keele praktilise töö osatähtsus 50%, tutvusvestluse osatähtsus 50%.

2.10. Erivajadusega õpilased kutsutakse vestlusele sõltumata katsete tulemustest.

2.11. Erivajadusega õpilaskandidaadi vastuvõtmise kohta teeb otsuse VHK tervisenõukogu ja esitab selle vastuvõtukomisjonile.

2.12. Erivajadusega õpilased ei konkureeri teiste õpilaskandidaatidega. Vastuvõtukomisjonil

on õigus soovitada neid tutvumiseks VHK Consiliumile. Kui Consilium leiab, et VHK-s on olemas ressurss lapse õpetamiseks, siis töötatakse välja plaan õppe korraldamiseks koostöös õpilase ja tema vanematega.

2.13. Otsuse VHK Gümnaasiumi õpilaskandidaadiks vastuvõtmise kohta teeb direktor vastuvõtukomisjoni ettepanekul tutvusuuringu tulemuste põhjal. Õpilaskandidaatide nimekiri avalikustatakse pärast vestluste toimumist ning kokkuvõtete tegemist kooli koduleheküljel.

3. VASTUVÕTUDOKUMENTIDE ESITAMINE

3.1. Gümnaasiumisse astuda soovijate dokumente võetakse vastu üldjuhul 15. - 25. juunini.

3.2. Gümnaasiumisse astumiseks vajalikud dokumendid on:

a) sisseastuja (piiratud teovõimega sisseastuja puhul tema seaduslik esindaja) kirjalik avaldus;

b) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse) ametlikult kinnitatud ärakiri;

c) kui taotluse esindab seaduslik esindaja, siis esindaja isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri;

d) sisseastuja tervisekaart selle olemasolul;

e) põhihariduse või sellele vastava välisriigi haridustaseme omandamist tõendav dokument;

f) õpilaspileti pildid

3.3. Õpilaskandidaat arvatakse kooli õpilaste nimekirja põhikooli lõputunnistuse ja avalduse alusel, mis tuleb esitada nädala jooksul pärast põhikooli lõpetamist.

3.4. Õpilaskandidaatide nimekirjast kustutatakse õpilane, kelle lõputunnistusel on aasta- või eksamihinnetes mitterahuldav hinne.

4. VASTUVÕTT GÜMNAASIUMI XI JA XII KLASSIDESSE

4.1. Üldjuhul XI ja XII klassidesse uusi õpilasi vastu ei võeta.

4.1. XI või XII klassi kandideerimiseks esitab õpilane avalduse põhjendusega kooli vahetuse kohta ja väljavõtte õpinguraamatust.

4.2. Õpilaskandidaat kutsutakse vaba koha olemasolu korral vestlusele ning sõltuvalt õppesuunast sooritab suulise või kirjaliku praktilise töö.

4.3. Õpilaskandidaati informeeritakse personaalselt vestluse ja praktiliste tööde tulemusest.

4.3. Erivajadusega õpilaskandidaadi kohta võtab otsuse vastu VHK tervisenõukogu.

5. VANALINNA HARIDUSKOLLEEGIUMI GÜMNAASIUMI VASTUVÕTU KORRA

MUUTMINE

5.1. VHK vastuvõtu kord vaadatakse üle iga õppeaasta alguses Consiliumis ja õppenõukogus ning esitatakse arvamuse avaldamiseks Hoolekogule hiljemalt novembriks.

5.2. Hiljemalt 10. detsembriks esitatakse vastuvõtu kord kinnitamiseks Tallinna Haridusametile.

LISA 1

X KLASSI TUTVUSUURINGU PRAKTILINE TÖÖ EMAKEELES

Emakeele test põhineb riikliku õppekava emakeele ainekava põhikooli osal. Testi koostajate eesmärgiks on kontrollida õpilaskandidaatide keeleteadmisi. Õpilaskandidaadil tuleb täita lünktest, mis sisaldab harjutusi õigekeelest (õpilaskandidaat tunneb häälikuortograafiat, algustäheortograafiat, kokku- ja lahkukirjutamist) ja lauseõpetusest (õpilaskandidaat oskab eristada liht- ja liitlauset, tunneb ära osalausete piirid, oskab kasutada kirjavahemärke nii koond-, rind- kui põimlausetes, ka lauselühendites). Praktilist tööd hinnatakse 100 punkti skaalal.

X KLASSI TUTVUSUURINGU PRAKTILINE TÖÖ INGLISE KEELES

Inglise keele test põhineb riikliku õppekava inglise keele ainekava põhikooli osal. Testi koostajate eesmärgiks on selgitada välja õpilaskandidaatide inglise keele valdamise tase. Õpilaskandidaadil tuleb täita test, mis sisaldab harjutusi lugemise, grammatika, sõnavara ja õigekirja valdkonnas. Praktilist tööd hinnatakse 100 punkti skaalal.

X KLASSI TUTVUSUURINGU PRAKTILINE TÖÖ REAALAINETES

Reaalainete test põhineb riikliku õppekava matemaatika ja loodusainete ainekava põhikooli osal. Testi koostajate eesmärgiks on selgitada välja õpilaskandidaatide tase õppetöö jätkamiseks gümnaasiumis. Hindamisel arvestatakse õige lahendusidee leidmist ja lahenduskäiku. Praktilist tööd hinnatakse 100 punkti skaalal.

Kui õpilase sisseastumiskatsete reaalainete punktid on alla 10 %, siis ei ole tal võimalik sügisel asuda õppima laia matemaatikat. Laia matemaatika rühma saamiseks peab õpilane saama I poolaasta matemaatika hindeks vähemalt "hea" ja tegema vastava avalduse kooli juhtkonnale.

Tegevused dokumentidega