Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus Muusikakool Muusikakooli lühitutvustus

Muusikakooli lühitutvustus

VHK kui üldharidust ja huviharidust siduv terviklik haridussüsteem

Vanalinna Hariduskolleegiumi Muusikakooli lühitutvustus

     Vanalinna Hariduskolleegiumi osana on VHK Muusikakooli eesmärgiks siduda huviharidust ja üldharidust terviklikuks, lapsekeskseks haridussüsteemiks. Koostöö muusikakooli ja üldhariduskooli vahel võimaldab õpilase koormuse optimaalsemat kavandamist, aitab efektiivsemalt korraldada õppetööd, leida ühilduvaid õppevorme, mis vastastikusel mõjul toetavad lõppkokkuvõttes lapse terviklikku arengut.

Ajalooliselt on muusikakoolid tekkinud koorikapellide ja kirikukooride juurde, pilliõppimine toetas koorilaulu ja laulmine pilliõpinguid. Eesti muusikakoolide õppekavades ettenähtud ühismusitseerimise tunnid on VHK Muusikakooli põhiprogrammi osas  pühendatud eelkõige koorilaulule. Kooritunnid on VHK Muusikakooli õppekavas kesksed, loobumine kooritööst tähendab ühtlasi loobumist põhiõppe programmist VHK Muusikakoolis ja  pilliõpingute jätkamist individuaalses õppevormis. Erandeid tehakse silmapaistvate tulemuste tõttu erialas (osalemine vabariiklikel ja rahvusvahelistel erialakonkurssidel) ja tervislikel põhjustel.

  Vanalinna Muusikakooli vastuvõetud õpilased liituvad Vanalinna Muusikamaja Tütarlastekoori ettevalmistuskooriga (Tütarlastekoor I klass, Vanalinna Muusikamaja Mudilaskoor II-IV klass või Lastekoor IV-VI klass)või Püha Miikaeli Poistekoori ettevalmistuskooriga (I klass, II-III klass).

Vanalinna Muusikamaja Tütarlastekoori ettevalmistuskoor jaguneb alates VII klassist Vanalinna Muusikamaja Tütarlastekoori kontsertkooriks ja VHK Lastekooriks.

Vanalinna Muusikamaja Tütarlastekoor (alates VII klass)http://www.vhk.ee/muusikakool/vanalinna-muusikamaja-tutarlastekoor

Püha Miikaeli poistekoor (alates IV klass)http://www.vhk.ee/muusikakool/puha-miikaeli-poistekoor

 VHK Muusikakooli väljapakutud võimaluste paljususe ideeks on  soov säilitada lastes läbi õppeprotsessi RÕÕMU MUUSIKAST, leida igale õpilasele väljund eneseteostamiseks muusika läbi ja õnnestumisrõõmu kogemiseks. Õnnestumisrõõm tekitab soovi teada rohkem, minna edasi, see loob võimaluse säilitada armastust muusika vastu kogu eluks. Õnnestumisrõõmu ei ole võimalik kogeda ilma sügava omapoolse panuse ja aktiivse koduse toetuseta, nii on muusikakoolis õppides igapäevane erialapilli harjutamine ja lapsevanemate tihe kontakt erialaõpetajaga iseenesestmõistetav nõue.

   Ääretult oluline on mitte ainult äratada huvi muusika vastu, vaid arendada lastes ka neid eetilisi norme, mis tagavad inimese vaimset tervist kujundava helikeskkonna püsimise ühiskonnas. See on põhjus, miks Vanalinna Muusikakool on oma teeks valinud rõhuasetuse  vanamuusikale, vaimulikule- ja rahvamuusikale, püüdes luua seeläbi  tingimused laste vaimu- ja hingeelu arenguks.

     Niivõrd, kuivõrd iga inimene sünnib siia maailma mingi rahvuse esindajana mingis kultuuris, peaks talle pakutav haridus toetama tema lülitumist eelkõige oma esivanemate kultuuri ja traditsioonidesse, et kanda edasi ja arendada seda mõtestatud maailma, mis on ainulaadne, ent samas osake kogu inimkonna tähenduslikust maailmast, seda ühelt poolt rikastades ja teiselt poolt rikastudes ka ise dialoogi läbi teiste kultuuridega.

     Õpingud muusikakoolis peaksid aitama lapsel jõuda mingi instrumendi valdamises ja muusika mõistmises sellisele tasemele, et ta on võimeline end oma pillil vabalt väljendama ja teiste eneseväljendusest osa saama. Juhul kui lapsel ja perekonnal on olemas tugev motivatsioon, tahe ja huvi, on see eesmärk küllalt ruttu ja kergelt saavutatav.

       Ei ole olemas elitaarkultuuri, on inimesed, kes rohkem või vähem on võimelised orienteeruma meid ümbritsevas või ajalooliselt meile pärandatud kultuuriruumis. Muusika- ja kunstiõpingute eesmärgiks on luua tingimused, et neid inimesi oleks meie seas rohkem.

VHK Muusikakooli PEDAGOOGILISE KAADRI komplekteerimisel on püütud õpetajateks kutsuda eelkõige tegevmuusikuid, kelle kaudu õpilastel tekiks kontakt ja elav suhe kontserdi- ja muusikaeluga.

 VHK Muusikakooli asutakse õppima eelkooli tutvusuuringute ja nendega paralleelselt läbiviidavate muusikaõpingute kooliküpsustesti alusel, testid viiakse läbi koos eelkooliga:

   Põhikooli I klassi tutvusuuringute ja muusikaliste eelduste testi põhjal valib VHK põhikooli ja muusikakooli komisjon 10-15 poissi ja 10-15 tüdrukut, kes alustavad õppetööd nii VHK Põhikoolis kui ka VHK Muusikakoolis.

Vältimaks ülekoormusest tekkida võivat lapse kahjustamist, saame lubada kahe kooli (põhikooli ja muusikakooli) üheaegset õppetöökoormust ainult igakülgselt kooliküpsetele lastele.

     Õppetöö koormus Vanalinna Hariduskolleegiumis on oluliselt suurem teistest üldhariduskoolidest eelkõige süvaõppelise keeleprogrammi osas. Lapsevanemad, kes soovivad oma lastele täisprogrammilist muusikaõpet, peavad olema valmis aktiivselt osalema nende õpingutes ja pilliharjutamises. Omalt poolt püüame väärtustada ja kasutada ratsionaalselt laste aega, näit. VHK Muusikakooli  täisõppekava alusel õppivad õpilased on vabastatud üldhariduskooli muusikatundidest (õppekava läbitakse muusikakooli tundides), solfedžotunnid on viidud kooli tunniplaani, kooli kontrolltöid ja eksameid planeerides arvestatakse muusikakooli kontserte ja arvestusi jne.

Edukate ja sisukate muusikaõpingute võtmeks on eelkõige perekonna väga mõtestatud ja konkreetne huvi klassikalise muusikakultuuri ja muusikaõpingute vastu ning kasvõi ühe pereliikme katkematu osalemine lapse muusikalise kasvamise saatmisel.

 info tel. 6996170, 6996171, e-mail: karin@vhk.ee, tanvel@vhk.ee 

Tegevused dokumentidega