Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus Muusikakool

VHK Muusikakool

 • ÕPILASED

2022/23 õppeaastal õpib VHK Muusikakoolis 379 õpilast

 

 • JUHTKOND

Juhataja: Karin Veissmann karin@vhk.ee
Õppealajuhataja:Katrin Tanvel   tanvel@vhk.ee

Kantselei telefoninumber 6996 170

Huvikoolide sekretär: Triin Preisfreund   triin.preisfreund@gmail.com

 • ÕPETAJAD

VHK Muusikakooli õpetajad


 • ÕPPERUUMID

Muusikakooli tunnid toimuvad vanalinnas järgmistel aadressidel:


1. Muusikakooli õppehoone: Uus 34 (pilliklassid)

2. Muusikakooli õppehoone: Uus 32 (pilliklassid, kantselei, õpetajate tuba)

3. Muusikakooli pilliklassid: Vene tänav 21  (Suzuki viiuliklassid)

4. Muusikakooli eelkool: Vene 15/Pühavaimu 8 (VHK põhikooli klassiruumid)

5. Muusikakooli koori- ja orkestritunnid, kontsertsaal:  Vanalinna Muusikamaja Uus 16-c (saal ja 1 klass)

6. Muusikakooli  koori- ja orkestritunnid, ansambli- ja pilliklassid, õpetajate tuba: Okasroosikese loss (Uus 19/Vene 28)

Muusikamaja

 


Tallinnas tegutseb 4 munitsipaalset muusikakooli: Tallinna MuusikakoolNõmme Muusikakool, VHK Muusikakool ja Lasnamäe Muusikakool

 

 • VHK MUUSIKAKOOLI STRUKTUUR JA TÖÖKORRALDUS

Keelpilliosakond:  viiul (klassikaline ja pärimusmuusika), vioola, tšello, kontrabass, viola da gamba

Klahvpilliosakond: klaver (klassikaline ja rütmimuusika), klavessiin, orel

Puhkpilliosakond: plokkflööt, flööt, oboe, saksofon, trompet, klarnet, torupill (vastavalt soovile on võimalus õpetada ka teisi erialasid)

Kitarriosakond (klassikaline)

Kandleosakond (klassikaline ja pärimusmuusika)

Löökpilliosakond (alates muusikakooli noorema astme läbinud õpilastele) - hetkel puudub löökpilliõpetaja

Muusikateooria: helilooming, muusikateadus

Koorijuhtimine

Laul (klassikaline ja rütmimuusika)

 

 
 • INSTRUMENDID
  Tänu 2015. a. alguse saanud projektile "Igal lapsel oma pill" on VHK muusikakool saanud paljude pillide võrra rikkamaks. Aitäh!
  2015 - kontrabass
  2016 - flööt, tšello, 2 kitarri
  2017 - keskaegne harf, trompet, 2 vioolat
  2018 - klavessiin, altsaksofon
  2019 - Muusikamaja oreli remont
  2020 - vioola

Tänu eraisikute annetustele oleme saanud koolile tšello, 2 flööti, trompeti, pianiino ja hulgaliselt noodipulte. Aitäh!

Muusikakooli I klassi toimub vastuvõtt ülelinnaliselt koos algkooli I klassi katsetega.

 

Vastuvõtukatsed gümnaasiumi muusika erialale toimuvad ülelinnaliselt koos gümnaasiumi vastuvõtukatsetega

Muusikakooli eelkool on lastele tutvumiseks erinevate ja põnevate pillidega ning ettevalmistuseks muusikakooli sisseastumiseks. Tunnid sisaldavad tutvumist erinevate instrumentidega neid kuulates ja mänguvõimalusi proovides, rütmiõpetust, laululist tegevust, rütmi-, laulu- ja liikumismänge, programmilise muusika kuulamist ning musitseerimist keha- ja rütmipillidel. Muusikakooli eelkooli õppetöö kestab poolest septembrist 2022 kuni aprilli koolivaheajani 2023.
Õppetöö toimub 1 kord nädalas õhtustel aegade kohe pärast eelkooli tunde.
2023/2024 õppeaasta muusikakooli eelkooli õppemaks on 30 eurot kuus. 
2024/25 õppeaasta muusikakooli eelkooli rühma saab registreeruda kuni 30. augustini lingi kaudu: https://forms.gle/XxLv7V8dXg37kzARA

VHK huvikoolidesse vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja kord.

 • VASTUVÕTT GÜMNAASIUMI MUUSIKAHARRU
  Kõigepealt tuleb ületada gümnaasiumi üldkatsete kriteerium ja siis on meil võimalus kohtuda muusikakatsel.
  Muusikakatsed toimuvad kahes voorus: muusikateooria ja eriala. Nendele järgneb III voor, kus vesteldakse gümnaasiumi juhtkonnaga. Kõik kolm vooru annavad punkte, mille kogusumma põhjal toimub vastuvõtt VHK gümnaasiumi muusikaerialale.
 • Muusikateooria katse:
  - viisidiktaat
  - akordide järgnevus
  - akordide, intervallide ja helilaadide kuulamine (põhikolmkõlad pööretega, V7 pööretega, VII7 põhikujus, lihtintervallid, duur, molli kolm kuju)
  - akordide, intervallide ja helilaadide määramine ning ehitamine (põhikolmkõlad pööretega, V7 pööretega, VII7 põhikujus, lihtintervallid, duur, molli kolm kuju; kuni 6-märgiga helistikud)
  - küsimused muusikaajaloo ning Eesti muusikaelu kohta

AVALDUS JA HUVIKOOLI LEPING
Blanketi saab alla laadida siit. NB! Täitke palun kõik kolm lehekülge ja saatke allkirjastatud leping ja avaldus meilile triin.preisfreund@gmail.com. Kel digiallkirja võimalust ei ole, saab lepinguid tulla sõlmima koolimajja (Vene 22 valvelaud)

 • VHK HUVIKOOLIDE ÕPPEMAKSUD JA LEPINGUTE SÕLMIMINE

VHK huvikoolide õppemaksud

 

 • ÕPPETASU

VHK Muusikakooli õppetasu teatised/arved väljastab Tallinna Linnakantselei Finantsteenistus.
Tallinna (munitsipaalsete) muusikakoolide õppetasu määrad kinnitab Tallinna Haridusamet.

Vastavalt Tallinna Linnavalitsuse Määrusele nr.54 06.08.2008 toob õppetasuvõlgnevus (enam kui 1 kalendrikuu)  kaasa õpilase väljaarvamise muusikakooli nimekirjadest. Õppetasu nõutakse Tallinna Linna poolt sisse õigusaktides sätestatud korras.

 

Alates 01.09.2013 koostab ja  väljastab raamatupidamine huviringi ja eelkooli arved igakuuliselt jooksva kuu eest 25. kuupäevaks

Erandiks oleks õppeaasta algus, kui ringid alles alustavad tööd,  siis tuleks huviringide ja eelkooli alusandmete tabel  esitada raamatupidajale esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui  oktoobrikuu 20. kuupäevaks. Sellisel juhul väljastatakse septembrikuu arve oktoobrikuus.

Kuupõhisena kehtestatud õppeteenuse hind  sisaldab  riigipühasid ja koolivaheaegu, seetõttu tasutakse riigipüha ja koolivaheaega sisaldava kuu eest täissummas ja vaheaja osas tasaarveldamist ei toimu.

Tasaarveldus õppetasu osas tehakse juhul kui õppetööd ei ole toimunud :

a.      õppuri haiguse tõttu vähemalt 14 kalendripäeva (alus tasaarvelduskäskkirja vormistamiseks on  õppuri/alaealise õppuri vanema, eestkostja, hooldaja või õpetaja avaldus). Avaldus tasaarvelduse tegemiseks puudumise kohta esitatakse koolile  hiljemalt ühe kuu jooksul tervenemisest. Hilisemate avalduste alusel koostatud käskkirju ei arvestata ja krediitarveid ei tehta.

b. õppeteenuse osutaja süül

c. vääramatu jõu tõttu

Õppur /alaealise õppuri vanem, eestkostja või hooldaja kohustub kooli juhile avalduse esitama omal soovil huviringist või eelkoolist lahkumiseks  hiljemalt 30 päeva enne lahkumist.

Õppuri mitteosalemine huviringi või eelkooli töös ja lahkumisest teatamata jätmine  ei vabasta õppetasu maksmise kohustusest.

30 päevane teatamise kohustus kehtib ka õppeperioodi lõpul õppuri lahkumisel enne huviringi või eelkooli töö lõppu. Teatamata jätmisel tasub õppur õppeteenuse eest õppeperioodi lõpuni.

 

 

 • ÕPPETÖÖ KORRALDUSEST

VHK Muusikakoolis on rakendatud poolaastapõhist hindamist muusikateooriaainetes ja õppeaastapõhist hindamist erialas.  Kord poolaastas annab erialaõpetaja õpilasele tagasisidelehe, kus on välja toodud õpilase tugevad ja arendamist vajavad küljed.

Eeldame õpilastelt palju avalikke ülesastumisi, õppeaasta kestel valmistatakse ette vähemalt 4 kontserdikava. Vanemate aktiivne osalemine muusikaõpingute protsessis on iseensestmõistetav, VHK Muusikakooli kontsertide korraldamise kellaaeg võimaldab lapsevanemate kohalolekut publikuna.

Muusikakool üürib oma õpilastele vähendatud mõõdus keelpille, mille kasutusaeg jääb lapse füüsilise kasvamise tõttu lühikeseks ja mida ei ole seetõttu mõttekas peredel endil osta. Kooli ja lapsevanema vahel sõlmitakse pilliüürileping. Muusikakool eeldab, et lõpuklassiks on ostnud õpilased endale isiklikud täismõõdulised, kvaliteetsed pillid. Täismõõdulisi keelpille muusikakool väljaüürimiseks ei oma ja ei kavatse ka hankida.

Lapse haigestumise või puudumise korral tuleb sellest hiljemalt sama päeva hommikul teatada eriala õpetajale. Eeldame, et perede ja erialaõpetajate vahel on tihe isiklik kontakt ning informatsioon kõikidest muudatustest, rõõmudest ja ka muredest vahetub otse õpetaja ja lapsevanema vahel.

Läbi lapse muusikaõpingute, aga eriti esimestel aastatel ootame vanematelt lastega koos harjutamist või harjutamise jälgimist. Kui vähegi võimalik, siis ka pillitundide külastamist. Harjutama peab iga päev, siis on kiirelt nähtavad ka tulemused ja rõõm oskusest.

VHK-s toimuvad 2 korda aastas eksperthinnangud (arenguvestlused), kus käsitletakse iga õpilase edasijõudmist lisaks üldhariduskoolile ka huvialakoolides (sh muusikakoolis).

 

 

Tegevused dokumentidega